Til medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant, medarbejdere og stedfortrædere.

 

Udsættelse af menighedsrådsmødet den 26. marts

 

Ifølge menighedsrådsloven § 13 er det formanden der indkalder stedfortrædere, når der er et medlem der udtræder af menighedsrådet. Det er hverken næstformanden eller sekretærens opgave.

Samtidig står der i § 14 at findes der ved et medlems afgang eller forfald ingen stedfortræder til at indtræde i medlemmets plads, er det biskoppens afgørelse hvordan menighedsrådet så skal fungere.

 

Da ingen stedfortrædere på nuværende tidspunkt ønsker at indtræde i menighedsrådet og der både er afbud fra præsten, kassereren og formanden til menighedsrådsmødet den 26. marts 2009, vil omtalte menighedsrådsmøde ikke blive afholdt, da det ikke er beslutningsdygtigt.

 

Samtidig så er det i henhold til samme lovs §29 formanden der udfærdiger dagsordenen og indkalder medlemmerne. Sekretæren udsender i henhold til forretningsordenen kun dagsordenen når formanden har udfærdiget den.

 

Derfor kommer der ingen dagsorden til mødet. Mødet udsættes derfor, men vil selvfølgelig  blive afholdt på et senere tidspunkt når Biskoppen har taget en afgørelse i sagen.

 

På nuværende tidspunkt bliver både løn, regninger samt andre udlæg fra kirkekassen selvfølgelig passet på forsvarlig vis af kassereren.

 

Samtidig så bliver den fornødne post og korrespondance behandlet og besvaret som hidtil af formanden. Skulle der komme noget som kræver øjeblikkelig besvarelse af hele menighedsrådet, vil I få besked.

 

Til orientering vedr. afholdelse af menighedsrådsmøder.

 

I menighedsrådslovens §`29 stk. 3 er det formanden der leder menighedsrådets møder samt bestemmer hvornår mødet kan påbegyndes og afsluttes. Samtidig leder formanden forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at rådets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Bestemmelsen betyder, at menighedsrådet ikke mod formandens vilje kan bestemme, at næstformanden eller et andet medlem af rådet skal varetage funktionen som mødeleder.

 

Så sekretæren skal kun føre beslutningsprotokollen på forsvarlig vis og næstformanden kan kun overtage ledelsen af mødet såfremt formanden har forfald eller på anden måde frasiger sig ordstyrerhvervet på menighedsrådsmødet.

 

Denne meddelelse er sat på hjemmesiden www.egernsund.dk samt distribueret rundt til sognets beboere samt i kirken og på kirkegården. Medlemmer af menigheden har nemlig ytret ønske om at de for fremtiden vil møde op til menighedsrådsmøderne.

 

 

Margit Kristensen

Menighedsrådsformand